What's the....

Discussion in 'The Whiners' started by Soulless||Chaos, Dec 29, 2004.

 1. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Messages:
  19,815
  Likes Received:
  6
  What's the longest word or phrase you can think of that reads the same in reverse? aka a semi-palindrome...
   
 2. Lucifer Sam

  Lucifer Sam Vegetable Man

  Messages:
  9,144
  Likes Received:
  5
  RACECAR is RACECAR backwards... that's the best I've got. :p
   
 3. BlackGuardXIII

  BlackGuardXIII fera festiva

  Messages:
  5,101
  Likes Received:
  3
  a man, a plan, a canal, panama

  rats live on no evil star
   
 4. whispers

  whispers sweet and sour

  Messages:
  3,952
  Likes Received:
  0
  tit..............
   
 5. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Messages:
  19,815
  Likes Received:
  6
  'Rats live on no evil star' is the best I've got... Anyone else? :D

  EDIT: Should have refreshed the thead I suppose... :rolleyes:
   
 6. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Messages:
  41,057
  Likes Received:
  3
  Eva, can I stack Rod's sad-ass, dork cats in a cave? :D

  A man, a plan, a casa, a bait, a lag, a malt, an ami, an abr, a bayard, a liang, an apa, a jager, an adder, a gaw, a nut, an oca, a net, a caps, a rail, a karat, an amalaka, an agron, a brev, a kit, a ballet, an eel, a bar, a lama, a dan, a patina, a grama, a tin, a manak, a japer, a pupa, an oka, a lev, a trad, a cab, an ala, a papaya, a loma, a cam, a catalpa, a mon, a kor, a tam, a haloid, a regal, a lub, a war, a peen, a stob, a gad, a spin, a ward, a slag, a toom, a we'd, a pos, a marg, a cedar, a daraf, a wat, a dater, a carapa, a lot, a tennis, a laic, a farer, a dame, a haemin, an agal, a tsar, a misaim, an enate, a halo, a garrot, a gip, a rom, a lca, an elem, a yell, a ganoin, a waver, a boma, a ball, a waxer, a tid, an agr, an app, a y-axis, a lion, a lack, a burg, a motmot, a rata, a vil, a satrap, a mart, a rank, a lex, an annot, a pol, a tael, a drub, a nome, a dale, a batwoman, a mara, a lob, a tarp, a res, a drawer, a rot, a doh, a nib, a saw, a harem, a gater, an imam, a llama, a let, a bel, a hamal, a gasser, a cadi, a ramrod, a saga, a bass, a cad, a ya-ta-ta, a flan, a cig, a malam, an anus, a keep, a cuda, a crum, an alapa, a doc, a nett, a laggen, a loofa, a cola, a roman, a vac, a snug, a mass, an ass, a tarpan, a frt, a neb, a reel, a corp, a yob, an ana, a but, a tpd, a pant, a cate, an alb, a napper, a gum, a knot, a daud, a pipa, a ruse, a call, a haar, a matador, a bot, a mod, a cor, an aug, a dop, a bud, a buran, a sika, a nork, a yoga, a kip, a rood, a tanga, a pap, a loop, a rein, a pat, an anadem, a leman, a brocatel, a says, a jad, a nomad, a tau, a nunatak, a drab, a gob, an amt, an andron, an orc, a maim, a kaiak, a saber, a puca, a rab, a rabal, a kabala, a rem, a canoe, an aid, a water, a minah, a yarak, an okay, a redan, a gala, a liza, a coir, a car, a vav, a hail, a guna, a min, an aroma, a mix, a manikin, a capita, a cap, a tsi, a waw, a spira, a rub, an att, a matsu, a hat, a fan, a taj, a ray, a jar, a lah, a datum, a gayal, a bus, a coss, an alias, a lin, a gata, a cabana, a nail, a nod, a vas, a lam, a recall, a nasal, a bat, an aba, a rec, a nim, a gauss, a baba, an ign, an agura, a gleba, a lune, a pastel, a yew, an inner, an exon, a moor, a mir, a pas, a dir, a canalis, a bason, a beg, a kop, a yam, a fader, a citer, a pan, a lunarian, a mot, an alif, a yes, a jaw, a pay, a salad, a poll, a waggon, an ore, an asp, a tabor, a cariama, a kab, a kabob, a lac, a deb, a mun, a dalasi, a daff, a raki, a halal, a sanies, a cast, a hwan, a cay, a dad, an ogam, a ma'am, a japan, a vakeel, a fac, a duel, a sial, a patin, a magot, a roll, a pain, a rall, a fats, a bap, a cerat, a call-up, an abb, a radiov, a gid, a loot, a god, a tenner, an eta, a gar, a grad, a dap, a dirt, a hair, a parr, an agon, a dual, a nonet, a mural, a soda, a teff, a tal, an omasum, a tug, a vat, a doom, a deil, a str, a dam, a gaff, a camoca, a mud, a flow, a fed, a gpm, a tod, a fcp, a reflet, a hay, a nav, a lulab, a tail, a maniac, an ikan, a maid, a salep, a lass, a pall, a gab, a watt, a bay, a map, a lair, a sax, a mar, a madam, a palet, a ramon, a won, a wet, a fen, a nipa, a dBm, a lai, a bag, a haeres, a bun, a ratton, a tana, a sem, a gtc, a giron, a bros, a navar, a carotin, a jab, a dayan, a lever, a fun, a macoma, an iter, a nies, a dak, a yaw, a sera, a tef, a nek, a xat, a boob, a haler, a cir, a daw, a camass, a topaz, a gator, a taw, a lapser, a mut, a biga, a nag, an atlas, a bad, a doodah, a manas, a puna, a fut, a sima, a gen, a facsim, a liard, a gym, a spot, a sex, a nae, a wap, a zax, a way, a tapis, an ord, a habu, a datura, a mel, a kadi, a qat, a mas, a banana, a cran, a bird, a pus, a drain, a lacer, a valor, a pav, a lad, a wamus, a garg, a tamis, a kaon, a tort, a leg, a baht, a lapin, a ref, a wall, a mac, a samaj, a boar, a sunn, a pappus, an aced, an ann, a manor, a barege, a jai, an alap, an acad, a fakeer, a remit, a get, a toil, a gat, a local, a baff, a wain, an akela, an uta, a slab, a rattan, a lyc, an atoll, a banian, a retem, a dorp, a poort, a vug, a supr, a canon, a far, a fanatic, a dep, a caid, a qaf, a kas, a carfax, a patness, a nabob, a catnip, a minima, a must, a sal, a caracara, a manioc, a til, a lip, a rag, an amir, a hareem, an arcs, a teel, a cram, a yawn, a main, a ban, a rasa, a lud, a ragi, a tapir, a top, a dil, a lat, a razz, a jag, a sass, a jalor, a calix, an asb, an ayre, a nap, a tannin, a garb, a sports, a gem, a reed, an esu, a hap, a raglan, a sis, a baronet, a snit, a madras, a plug, a gula, a ros, a scf, a gelder, a terr, a gag, a fay, a fag, a garret, a redleg, a fcs, a sora, a lug, a gulp, a sard, a matins, a tenor, a basis, an alg, a rap, a hausen, a deer, a meg, a strops, a brag, an inn, a tap, an aery, an abs, an axil, a carol, a jass, a sag, a jazz, a ratal, a lid, a pot, a rip, a taig, a radula, a saran, a bani, a manway, a marc, a leet, a scr, an ameer, a harim, an agar, a pil, a lit, a coin, a maar, a caracal, a satsuma, a minim, a pint, a cabob, an assent, a pax, a fracas, a kaf, a qadi, a caped, a cit, an afar, a fanon, a carpus, a guv, a troop, a prod, a meter, an ain, a ballot, an acyl, an attar, a balsa, a tuna, a lek, an ani, a waff, a bal, a colat, a galiot, a teg, a timer, a reek, a fad, a canap, a lanai, a jaeger, a baron, a mannan, a decan, a supp, a pannus, a raob, a jam, a sac, a mall, a wafer, a nip, a lath, a bagel, a trot, an oak, a sim, a tagrag, a sum, a wad, a lav, a parol, a varec, a laniard, a sup, a drib, an arca, an anabas, a mat, a qaid, a kalema, a rut, a daub, a hadron, a sip, a tay, a wax, a zap, a wae, an axes, a tops, a myg, a drail, a misc, a fanega, a mis, a tufa, an upas, an amah, a doodad, a basalt, a nagana, a gib, a tum, a resp, a law, a tarot, a gaz, a potass, a macaw, a daric, a rel, a haboob, a tax, a ken, a feta, a resaw, a yak, a dasein, a retina, a moc, a manuf, a revel, a nay, a dab, a janitor, a caravan, a sorb, an orig, a ctg, a mesa, a nat, an ottar, a nub, a sere, a hag, a bai, a lambda, a pin, a nef, a tew, a now, a nom, a ratel, a pam, a damar, a max, a sari, a lap, a may, a batt, a wab, a gall, a pass, a lapel, a sadi, a manakin, a cain, a mali, a tab, a lulav, an ayah, a telfer, a pcf, a dot, a mpg, a def, a wolf, a duma, a com, a caff, a gam, a darts, a lied, a mood, a tav, a gut, a mus, a monal, a taffeta, a dos-, a larum, a tenon, a laud, a nog, an arr, a pariah, a trid, a pad, a darg, a raga, a ten, a rennet, a dog, a tool, a dig, a void, a rabban, a pull, a cat, a recap, a bast, a fall, a rani, a pallor, a tog, a manit, a palais, a leud, a caf, a leek, a van, a pajama, a mam, a gonad, a day, a can, a what's, a casein, a salal, a haik, a raff, a dais, a ladanum, a bed, a cal, a bob, a kabaka, a mair, a carob, a taps, an aeron, a nogg, a wallop, a dal, a say', a paw, a jasey, a fil, an atom, an air, an ulan, a paretic, a red, a fam, a yapok, a geb, a nos, a basil, an acarid, a sap, a rim, a room, an oxen, a rennin, a wey, a let's, a paenula, a belga, a rug, an angina, a babassu, a gamin, a cera, a banat, a balas, an all, a ceramal, a sav, a don, a liana, an abaca, a tag, a nil, a sail, an assoc, a sub, a lay, a gamut, a dah, a lar, a jay, a raj, a tan, a fat, a haust, a matt, an abura, a ripsaw, a waist, a paca, a tip, a canikin, a maxima, a mor, an anima, an ugali, a hav, a var, a carioca, a zila, a lagan, a deray, a konak, a rayah, an imaret, a wadi, an aeon, a camera, a lab, a kal, a barabara, a cup, a reb, a sakai, a kami, a macron, an ordn, an atman, a bog, a bard, a kat, an unau, a tad, a monad, a jasy, a salet, a corban, a melamed, an anat, a panier, a pool, a papa, a gnat, a door, a pika, a goy, a krona, a kisan, a rub-a-dub, a pod, a guan, a roc, a dom, a tob, a rod, a tamara, a hall, a caesura, a pip, a duad, a tonk, a mug, a repp, an abl, an aet, a catnap, a dpt, a tuba, a nan, a boy, a proc, a leer, a ben, a trf, an apr, a tass, an assam, a guns, a cav, an amora, a loca, a fool, an egg, a latten, a coda, a pal, an amurca, a duc, a peek, a sun, an amal, a magic, an alfa, a tat, a yad, a cassaba, a gas, a dorm, a raid, a caress, a gal, a mahaleb, a tela, a mallam, a minaret, a gamer, a haw, a sabin, a hod, a tor, a reward, a ser, a prat, a bola, a ram, an amowt, a bael, a daemon, a burd, a leat, a lop, a tonn, an axel, a knar, a tram, a part, a saliva, a tar, a tom-tom, a grub, a kcal, an oil, a six, a yapp, an arg, an adit, a rex, a wallaba, a mob, a rev, a wanion, a galley, a melena, a clamor, a pig, a torr, a gaol, a haet, an enami, a simar, a stalag, an anime, a haem, a darer, a facial, a sinnet, a tola, a par, a caret, a dat, a waf, a radar, a decagram, a sop, a dew, a moot, a gals, a draw, an ips, a dag, a bots, a neep, a raw, a bul, a lager, a diol, a ham, a tarok, a noma, a plat, a camaca, a mola, a yap, a paal, an abac, a dart, a vela, a kona, a pup, a rep, a jak, an amanita, a marga, a nit, a panada, a malar, a baleen, a tell, a batik, a verb, an organa, a kalam, an atar, a kali, a rasp, a catena, a con, a tun, a wag, a redd, an areg, a jaap, an agnail, a dray, a barb, an aim, a natl, a mag, a lati, a baas, a canal, Panama!
   
 7. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Messages:
  19,815
  Likes Received:
  6
  Hahaha... You must be quite bored huh? :D
   
 8. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Messages:
  41,057
  Likes Received:
  3
  Yeah... John Connett said the top palindrome in 1866 when they opened the first ASPCA shelter in New York City. :)
   
 9. rhasta.penguin

  rhasta.penguin No more hippy...ugh

  Messages:
  14,562
  Likes Received:
  12
  ^^...???

  "otto, is, otto backwards!" :D (simpsons...of course)

  what else...mom = mom...

  ya i really got nothing good [​IMG]
   
 10. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Messages:
  41,057
  Likes Received:
  3
  snap not a ton pans
   
 11. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Messages:
  19,815
  Likes Received:
  6
  I found a longer one, but it's too long to post at 17,000+ words... :rolleyes:
   
 12. loveflower

  loveflower Senior Member

  Messages:
  21,308
  Likes Received:
  1
  haha :D :rolleyes:
   
 13. loveflower

  loveflower Senior Member

  Messages:
  21,308
  Likes Received:
  1
  :rolleyes:
   
 14. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Messages:
  41,057
  Likes Received:
  3
  It's not the length that matters... it's in the way you use it. :D
   
 15. KozmicBlue

  KozmicBlue Senior Member

  Messages:
  11,592
  Likes Received:
  11
  Innostunut sonni. :D It's Finnish and it means enthusiastic bull. :D
   
 16. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Messages:
  19,815
  Likes Received:
  6
  Was it a car or a cat I saw? :rolleyes:
   
 17. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Messages:
  41,057
  Likes Received:
  3
  stoned?
   

Share This Page


 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice