What's the....

Discussion in 'The Whiners' started by Soulless||Chaos, Dec 29, 2004.

 1. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  What's the longest word or phrase you can think of that reads the same in reverse? aka a semi-palindrome...
   
 2. Lucifer Sam

  Lucifer Sam Vegetable Man

  RACECAR is RACECAR backwards... that's the best I've got. :p
   
 3. BlackGuardXIII

  BlackGuardXIII fera festiva

  a man, a plan, a canal, panama

  rats live on no evil star
   
 4. whispers

  whispers sweet and sour

  tit..............
   
 5. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  'Rats live on no evil star' is the best I've got... Anyone else? :D

  EDIT: Should have refreshed the thead I suppose... :rolleyes:
   
 6. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Eva, can I stack Rod's sad-ass, dork cats in a cave? :D

  A man, a plan, a casa, a bait, a lag, a malt, an ami, an abr, a bayard, a liang, an apa, a jager, an adder, a gaw, a nut, an oca, a net, a caps, a rail, a karat, an amalaka, an agron, a brev, a kit, a ballet, an eel, a bar, a lama, a dan, a patina, a grama, a tin, a manak, a japer, a pupa, an oka, a lev, a trad, a cab, an ala, a papaya, a loma, a cam, a catalpa, a mon, a kor, a tam, a haloid, a regal, a lub, a war, a peen, a stob, a gad, a spin, a ward, a slag, a toom, a we'd, a pos, a marg, a cedar, a daraf, a wat, a dater, a carapa, a lot, a tennis, a laic, a farer, a dame, a haemin, an agal, a tsar, a misaim, an enate, a halo, a garrot, a gip, a rom, a lca, an elem, a yell, a ganoin, a waver, a boma, a ball, a waxer, a tid, an agr, an app, a y-axis, a lion, a lack, a burg, a motmot, a rata, a vil, a satrap, a mart, a rank, a lex, an annot, a pol, a tael, a drub, a nome, a dale, a batwoman, a mara, a lob, a tarp, a res, a drawer, a rot, a doh, a nib, a saw, a harem, a gater, an imam, a llama, a let, a bel, a hamal, a gasser, a cadi, a ramrod, a saga, a bass, a cad, a ya-ta-ta, a flan, a cig, a malam, an anus, a keep, a cuda, a crum, an alapa, a doc, a nett, a laggen, a loofa, a cola, a roman, a vac, a snug, a mass, an ass, a tarpan, a frt, a neb, a reel, a corp, a yob, an ana, a but, a tpd, a pant, a cate, an alb, a napper, a gum, a knot, a daud, a pipa, a ruse, a call, a haar, a matador, a bot, a mod, a cor, an aug, a dop, a bud, a buran, a sika, a nork, a yoga, a kip, a rood, a tanga, a pap, a loop, a rein, a pat, an anadem, a leman, a brocatel, a says, a jad, a nomad, a tau, a nunatak, a drab, a gob, an amt, an andron, an orc, a maim, a kaiak, a saber, a puca, a rab, a rabal, a kabala, a rem, a canoe, an aid, a water, a minah, a yarak, an okay, a redan, a gala, a liza, a coir, a car, a vav, a hail, a guna, a min, an aroma, a mix, a manikin, a capita, a cap, a tsi, a waw, a spira, a rub, an att, a matsu, a hat, a fan, a taj, a ray, a jar, a lah, a datum, a gayal, a bus, a coss, an alias, a lin, a gata, a cabana, a nail, a nod, a vas, a lam, a recall, a nasal, a bat, an aba, a rec, a nim, a gauss, a baba, an ign, an agura, a gleba, a lune, a pastel, a yew, an inner, an exon, a moor, a mir, a pas, a dir, a canalis, a bason, a beg, a kop, a yam, a fader, a citer, a pan, a lunarian, a mot, an alif, a yes, a jaw, a pay, a salad, a poll, a waggon, an ore, an asp, a tabor, a cariama, a kab, a kabob, a lac, a deb, a mun, a dalasi, a daff, a raki, a halal, a sanies, a cast, a hwan, a cay, a dad, an ogam, a ma'am, a japan, a vakeel, a fac, a duel, a sial, a patin, a magot, a roll, a pain, a rall, a fats, a bap, a cerat, a call-up, an abb, a radiov, a gid, a loot, a god, a tenner, an eta, a gar, a grad, a dap, a dirt, a hair, a parr, an agon, a dual, a nonet, a mural, a soda, a teff, a tal, an omasum, a tug, a vat, a doom, a deil, a str, a dam, a gaff, a camoca, a mud, a flow, a fed, a gpm, a tod, a fcp, a reflet, a hay, a nav, a lulab, a tail, a maniac, an ikan, a maid, a salep, a lass, a pall, a gab, a watt, a bay, a map, a lair, a sax, a mar, a madam, a palet, a ramon, a won, a wet, a fen, a nipa, a dBm, a lai, a bag, a haeres, a bun, a ratton, a tana, a sem, a gtc, a giron, a bros, a navar, a carotin, a jab, a dayan, a lever, a fun, a macoma, an iter, a nies, a dak, a yaw, a sera, a tef, a nek, a xat, a boob, a haler, a cir, a daw, a camass, a topaz, a gator, a taw, a lapser, a mut, a biga, a nag, an atlas, a bad, a doodah, a manas, a puna, a fut, a sima, a gen, a facsim, a liard, a gym, a spot, a sex, a nae, a wap, a zax, a way, a tapis, an ord, a habu, a datura, a mel, a kadi, a qat, a mas, a banana, a cran, a bird, a pus, a drain, a lacer, a valor, a pav, a lad, a wamus, a garg, a tamis, a kaon, a tort, a leg, a baht, a lapin, a ref, a wall, a mac, a samaj, a boar, a sunn, a pappus, an aced, an ann, a manor, a barege, a jai, an alap, an acad, a fakeer, a remit, a get, a toil, a gat, a local, a baff, a wain, an akela, an uta, a slab, a rattan, a lyc, an atoll, a banian, a retem, a dorp, a poort, a vug, a supr, a canon, a far, a fanatic, a dep, a caid, a qaf, a kas, a carfax, a patness, a nabob, a catnip, a minima, a must, a sal, a caracara, a manioc, a til, a lip, a rag, an amir, a hareem, an arcs, a teel, a cram, a yawn, a main, a ban, a rasa, a lud, a ragi, a tapir, a top, a dil, a lat, a razz, a jag, a sass, a jalor, a calix, an asb, an ayre, a nap, a tannin, a garb, a sports, a gem, a reed, an esu, a hap, a raglan, a sis, a baronet, a snit, a madras, a plug, a gula, a ros, a scf, a gelder, a terr, a gag, a fay, a fag, a garret, a redleg, a fcs, a sora, a lug, a gulp, a sard, a matins, a tenor, a basis, an alg, a rap, a hausen, a deer, a meg, a strops, a brag, an inn, a tap, an aery, an abs, an axil, a carol, a jass, a sag, a jazz, a ratal, a lid, a pot, a rip, a taig, a radula, a saran, a bani, a manway, a marc, a leet, a scr, an ameer, a harim, an agar, a pil, a lit, a coin, a maar, a caracal, a satsuma, a minim, a pint, a cabob, an assent, a pax, a fracas, a kaf, a qadi, a caped, a cit, an afar, a fanon, a carpus, a guv, a troop, a prod, a meter, an ain, a ballot, an acyl, an attar, a balsa, a tuna, a lek, an ani, a waff, a bal, a colat, a galiot, a teg, a timer, a reek, a fad, a canap, a lanai, a jaeger, a baron, a mannan, a decan, a supp, a pannus, a raob, a jam, a sac, a mall, a wafer, a nip, a lath, a bagel, a trot, an oak, a sim, a tagrag, a sum, a wad, a lav, a parol, a varec, a laniard, a sup, a drib, an arca, an anabas, a mat, a qaid, a kalema, a rut, a daub, a hadron, a sip, a tay, a wax, a zap, a wae, an axes, a tops, a myg, a drail, a misc, a fanega, a mis, a tufa, an upas, an amah, a doodad, a basalt, a nagana, a gib, a tum, a resp, a law, a tarot, a gaz, a potass, a macaw, a daric, a rel, a haboob, a tax, a ken, a feta, a resaw, a yak, a dasein, a retina, a moc, a manuf, a revel, a nay, a dab, a janitor, a caravan, a sorb, an orig, a ctg, a mesa, a nat, an ottar, a nub, a sere, a hag, a bai, a lambda, a pin, a nef, a tew, a now, a nom, a ratel, a pam, a damar, a max, a sari, a lap, a may, a batt, a wab, a gall, a pass, a lapel, a sadi, a manakin, a cain, a mali, a tab, a lulav, an ayah, a telfer, a pcf, a dot, a mpg, a def, a wolf, a duma, a com, a caff, a gam, a darts, a lied, a mood, a tav, a gut, a mus, a monal, a taffeta, a dos-, a larum, a tenon, a laud, a nog, an arr, a pariah, a trid, a pad, a darg, a raga, a ten, a rennet, a dog, a tool, a dig, a void, a rabban, a pull, a cat, a recap, a bast, a fall, a rani, a pallor, a tog, a manit, a palais, a leud, a caf, a leek, a van, a pajama, a mam, a gonad, a day, a can, a what's, a casein, a salal, a haik, a raff, a dais, a ladanum, a bed, a cal, a bob, a kabaka, a mair, a carob, a taps, an aeron, a nogg, a wallop, a dal, a say', a paw, a jasey, a fil, an atom, an air, an ulan, a paretic, a red, a fam, a yapok, a geb, a nos, a basil, an acarid, a sap, a rim, a room, an oxen, a rennin, a wey, a let's, a paenula, a belga, a rug, an angina, a babassu, a gamin, a cera, a banat, a balas, an all, a ceramal, a sav, a don, a liana, an abaca, a tag, a nil, a sail, an assoc, a sub, a lay, a gamut, a dah, a lar, a jay, a raj, a tan, a fat, a haust, a matt, an abura, a ripsaw, a waist, a paca, a tip, a canikin, a maxima, a mor, an anima, an ugali, a hav, a var, a carioca, a zila, a lagan, a deray, a konak, a rayah, an imaret, a wadi, an aeon, a camera, a lab, a kal, a barabara, a cup, a reb, a sakai, a kami, a macron, an ordn, an atman, a bog, a bard, a kat, an unau, a tad, a monad, a jasy, a salet, a corban, a melamed, an anat, a panier, a pool, a papa, a gnat, a door, a pika, a goy, a krona, a kisan, a rub-a-dub, a pod, a guan, a roc, a dom, a tob, a rod, a tamara, a hall, a caesura, a pip, a duad, a tonk, a mug, a repp, an abl, an aet, a catnap, a dpt, a tuba, a nan, a boy, a proc, a leer, a ben, a trf, an apr, a tass, an assam, a guns, a cav, an amora, a loca, a fool, an egg, a latten, a coda, a pal, an amurca, a duc, a peek, a sun, an amal, a magic, an alfa, a tat, a yad, a cassaba, a gas, a dorm, a raid, a caress, a gal, a mahaleb, a tela, a mallam, a minaret, a gamer, a haw, a sabin, a hod, a tor, a reward, a ser, a prat, a bola, a ram, an amowt, a bael, a daemon, a burd, a leat, a lop, a tonn, an axel, a knar, a tram, a part, a saliva, a tar, a tom-tom, a grub, a kcal, an oil, a six, a yapp, an arg, an adit, a rex, a wallaba, a mob, a rev, a wanion, a galley, a melena, a clamor, a pig, a torr, a gaol, a haet, an enami, a simar, a stalag, an anime, a haem, a darer, a facial, a sinnet, a tola, a par, a caret, a dat, a waf, a radar, a decagram, a sop, a dew, a moot, a gals, a draw, an ips, a dag, a bots, a neep, a raw, a bul, a lager, a diol, a ham, a tarok, a noma, a plat, a camaca, a mola, a yap, a paal, an abac, a dart, a vela, a kona, a pup, a rep, a jak, an amanita, a marga, a nit, a panada, a malar, a baleen, a tell, a batik, a verb, an organa, a kalam, an atar, a kali, a rasp, a catena, a con, a tun, a wag, a redd, an areg, a jaap, an agnail, a dray, a barb, an aim, a natl, a mag, a lati, a baas, a canal, Panama!
   
 7. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Hahaha... You must be quite bored huh? :D
   
 8. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  Yeah... John Connett said the top palindrome in 1866 when they opened the first ASPCA shelter in New York City. :)
   
 9. rhasta.penguin

  rhasta.penguin No more hippy...ugh

  ^^...???

  "otto, is, otto backwards!" :D (simpsons...of course)

  what else...mom = mom...

  ya i really got nothing good [​IMG]
   
 10. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  snap not a ton pans
   
 11. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  I found a longer one, but it's too long to post at 17,000+ words... :rolleyes:
   
 12. loveflower

  loveflower Senior Member

  haha :D :rolleyes:
   
 13. loveflower

  loveflower Senior Member

  :rolleyes:
   
 14. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  It's not the length that matters... it's in the way you use it. :D
   
 15. KozmicBlue

  KozmicBlue Senior Member

  Innostunut sonni. :D It's Finnish and it means enthusiastic bull. :D
   
 16. Soulless||Chaos

  Soulless||Chaos SelfInducedExistence

  Was it a car or a cat I saw? :rolleyes:
   
 17. Orsino2

  Orsino2 Hip Forums Supporter HipForums Supporter

  stoned?
   

Share This Page


 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice